MISJA I WIZJA PRZEDSZKOLA
"Dziecko jest zapowiadajacą sie zorzą człowieczeństwa, istotą chłonną i ciekawą wielkiego świata ludzi" S. Szuman.
NASZE PRZEDSZKOLE:
- zapewnia dzieciom opiekę oraz bezpieczeństwo 
- tworzy warunki dla indywidualnego i wszechstronnego rozwoju dziecka uwzględniając jego aktywności 
- wspiera aktywność i kreatywność dziecka, pomaga w rozwoju jego talentów i zainteresowań 
- kształtuje postawy moralne, proekologiczne
- wspiera działania wychowawcze i edukacyjne rodziców 
- promuje zdrowie fizyczne i psychiczne 
- przestrzega zasad wynikających z Konwencji Praw Dziecka 
- organizuje sprawne zarządzanie placówką 
- analizuje i ocenia efekty swojej pracy 
Wizja przedszkola
- Przedszkole jest placówką bezpieczną, przyjazną dzieciom, rodzicom, pracownikom, otwartą na ich potrzeby. 
- Praca przedszkola ukierunkowana jest na dziecko, jego potrzeby i wszechstronny rozwój osobowości. 
- Umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom i przygotowuje je do podjęcia nauki w szkole. 
- Oferty edukacyjne stwarzają warunki do twórczości, rozwijania umiejętności
i kształtowania samodzielności oraz wartości moralnych. 
- Przedszkole przeciwdziała izolacji społecznej i nietolerancji. 
- - Wszyscy przestrzegają prawa dziecka, dbają o dobre stosunki międzyludzkie
i skuteczną komunikację interpersonalną.
Rodzice są partnerami uczestniczącymi w życiu przedszkola.
Przedszkole zatrudnia wykwalifikowaną, kompetentną, zaangażowaną 
i odpowiedzialną kadrę pedagogiczną.
Przedszkole uwzględnia w swoich działaniach potrzeby środowiska lokalnego. 
Promuje swoje osiągnięcia i ma dobrą opinie w środowisku. 
Stosowane aktywne metody pracy i programy gwarantują wysoką jakość pracy przedszkola.
Baza, wyposażenie, estetyka pomieszczeń i otoczenia wpływają na wysoki poziom pracy. 
W naszym przedszkolu dziecko:
- znajduje możliwość indywidualnego rozwoju 
- rozwija aktywność twórczą 
- rozwija zainteresowania muzyką, kulturą, sztuką i sportem 
- zdobywa wiedze i umiejętności dzięki aktywnym metodom pracy 
- kreatywnie wyraża własne myśli, doświadczenia i wrażenia odbierane z rzeczywistości  
- poznaje swoje prawa
czuje sie bezpiecznie w życzliwej atmosferze 
ciekawe świata 
- radosne
- ufne w stosunku do nauczycieli
- aktywnie uczestniczące w życiu przedszkola 
- kulturalne i tolerancyjne
- uczciwe i prawdomĂłwne
- twórcze i samodzielne w działalności zabawowej i edukacyjnej 
- odpowiedzialne i obowiązkowe 
- świadome zagrożeń.